Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Wstęp

W niniejszej polityce prywatności możesz przeczytać o tym, jak Scandinavian Cargo AB z firmą reg. nr: 559332–5888 (zwana dalej „ShipPlace” i dalej „my”, „nasz”, „nas”) przetwarza dane osobowe. Odniesienia do „ty”, „twoje” odnoszą się do osób, których dane osobowe przetwarzamy.

W tym miejscu zebraliśmy informacje między innymi o tym, dlaczego dane osobowe są przetwarzane i gdzie są przechowywane. Opisujemy również komu je udostępniamy, jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, zgodnie z RODO oraz inne informacje dotyczące przetwarzania naszych danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności obejmuje wszystkie rodzaje danych osobowych, zarówno danych ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych.

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO (i SCC w stosownych przypadkach) oraz zasadami ochrony danych. Poniżej możesz przeczytać o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, do których uzyskujemy dostęp, gdy zawierasz z nami umowę, kontaktujesz się z nami lub w inny sposób kontaktujemy się z Tobą.

Treść niniejszej Polityki prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana bez wcześniejszego powiadomienia. Na przykład, jeśli konieczne jest wyjaśnienie czegoś, ze względu na zmienione lub nowe przepisy lub jeśli zmieni się przetwarzanie przez nas danych osobowych. Najnowsza wersja jest zawsze publikowana na naszej publicznie dostępnej stronie internetowej. Jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności i bieżące aktualizowanie wszelkich zmian.

Definicje

Strona internetowa: shipplace.eu.

Klient: oznacza osobę fizyczną lub prawną, która wynajmuje ShipPlace.

Strona trzecia: odnosi się do innej niż Klient lub ShipPlace.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wszelkie odniesienia do „danych osobowych”, „przetwarzania” (danych osobowych), „podmiotu danych”, „naruszenia danych osobowych”, „organu nadzorczego” i innych terminów związanych z RODO, niezdefiniowanych w niniejszym dokumencie, mają takie samo znaczenie w niniejszej Polityce prywatności zgodnie z art. 4 RODO.

SCC: Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub wersja późniejsza.

Administrator Danych Osobowych

ShipPlace jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do wszelkiego przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez nas lub w naszym imieniu i odpowiadamy za zapewnienie, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z RODO (zgodnie z zasadą rozliczalności).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są adekwatne, niezbędne i istotne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane.

Przetwarzamy głównie wymienione poniżej kategorie danych osobowych, do których możemy uzyskać dostęp, kontaktując się z nami, zawierając z nami umowę lub w inny sposób w związku z wykonywaniem naszych usług:

 • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego lub odpowiednik.
 • Dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, adres, identyfikator użytkownika dla mediów społecznościowych.
 • Inne dane osobowe: wszelkie dane osobowe, które zostały nam przekazane, takie jak te, które są zawarte w wysłanej do nas wiadomości.

Cel przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z zasadą celowości przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w szczególnych, wyraźnie określonych i uzasadnionych celach. Ponadto wszelkie przetwarzanie jest prawnie uzasadnione i zgodne z prawem zgodnie z przepisami RODO. Poniżej możesz przeczytać więcej o podstawie prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.

 1. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową:

  Nasza Witryna korzysta z plików cookie. Możemy uzyskać informacje o korzystaniu z Witryny przez odwiedzających, identyfikacji urządzenia, systemie operacyjnym, wersji operacyjnej, identyfikatorze urządzenia, czasie dostępu, ustawieniach konfiguracyjnych, strefie czasowej, kraju i innych informacjach o użytkowniku dostarczanych między innymi za pośrednictwem analizy sieci i/lub dostawcy pomiaru ruchu za pośrednictwem plików cookie. Wykorzystywanie nieistotnych plików cookies odbywa się tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Udzieloną zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem leczenia dokonanego za zgodą przed jej cofnięciem). Ponadto możesz zarządzać przechowywaniem plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Zgoda. Możesz przeczytać więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie w Witrynie w naszej Polityce plików cookie: LINK.

 2. Kiedy kontaktujemy się przez e-mail, telefon, media społecznościowe lub formularz kontaktowy:

  Możemy skontaktować się z Tobą, a Ty możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail, telefon lub media społecznościowe i wtedy będziemy mieli dostęp do Twoich danych osobowych, które pojawiają się w związku z takim kontaktem. Na przykład możemy mieć dostęp do następujących Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator użytkownika z mediów społecznościowych (jeśli dotyczy) oraz inne informacje, które nam przekazujesz. Informacje te są przez nas przetwarzane, abyśmy mogli wiedzieć, z kim rozmawiamy i pozostawać w kontakcie w tej sprawie. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Uzasadniony interzes.

  Możesz również skontaktować się z nami wysyłając do nas wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie. Będziemy wtedy mieli dostęp do następujących danych osobowych, które należą do Ciebie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje zawarte w wiadomości. Informacje te są przez nas przetwarzane, abyśmywiedzieli, z kim rozmawiamy i abyśmy mogli odpowiedzieć na wiadomość. Przed wysłaniem do nas wiadomości wyrażasz czynną zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, zaznaczając pole wyboru w celu zatwierdzenia. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Zgoda.

 3. Kiedy zawierasz z nami umowę dotyczącą naszych usług:

  Dane osobowe osoby kontaktowej i/lub sygnatariusza Klienta przetwarzamy w celu realizacji umowy dotyczącej naszych usług. Przetwarzane przez nas dane osobowe należące do osoby kontaktowej Klienta i/lub osoby podpisującej dotyczą między innymi, ale nie wyłącznie: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Umowa.

  Przetwarzamy i przechowujemy faktury oraz inne pozycje stanowiące dokumenty księgowe, które jesteśmy zobowiązani przetwarzać i przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, takimi jak ustawa o rachunkowości (1999: 1078). Dokumenty księgowe i vouchery mogą w niektórych przypadkach zawierać dane osobowe, takie jak dane kontaktowe osoby kontaktowej i/lub osoby podpisującej Klienta. Takie dokumenty księgowe są przechowywane przez co najmniej siedem (7) lat lub tak długo, jak wymaga tego prawo. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Obowiązek prawny.

 4. 4. Kiedy rejestrujesz się, aby otrzymywać od nas biuletyny:

  Możesz wybrać otrzymywanie od nas biuletynów, wyrażając dobrowolną i czynną zgodę na przetwarzanie przez nas Twojego adresu e-mail w tym celu. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie, klikając link w biuletynie, aby zrezygnować z subskrypcji biuletynów lub wysłać do nas e-mail. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Zgoda.

 5. 5. Inne cele przetwarzania przez nas danych osobowych:

  Jeżeli jesteśmy zobowiązani na mocy prawa, orzeczenia sądu lub organu do przetwarzania niektórych danych osobowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie „obowiązku prawnego” jako podstawy prawnej. W takich przypadkach przetwarzanie odbywa się tylko w zakresie niezbędnym dla nas do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych i w takich przypadkach przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe tak długo, jak wymaga tego prawo (zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania).

  Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie „uzasadnionego interesu” jako podstawy prawnej, oceniamy, że przetwarzanie nie stanowi naruszenia Państwa prawa do prywatności. Doszliśmy do tego wniosku po dokonaniu równowagi między tym, z jednej strony, co dane przetwarzanie oznacza dla Państwa interesów i prawa do prywatności, a z drugiej strony naszym uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu. Jednak nigdy nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu jako podstawy prawnej.

  Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać dane osobowe w celu:

  • chronić nasze prawa i własność,
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych usług,
  • zapewnienia technicznej funkcjonalności Serwisu,
  • zbierać anonimowe statystyki, pomiary wydajności itp. dotyczące naszych usług.

Miejsce przechowywania i czas trwania

Staramy się przechowywać wszystkie dane osobowe, które przetwarzamy na terenie UE/EOG, zgodnie z zasadą integralności i poufności. Jeżeli dane osobowe są przechowywane w kraju spoza UE/EOG, zapewniamy, że takie miejsce przechowywania zapewnia odpowiedni poziom ochrony zgodnie z przepisami RODO i SCC.

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Gdy dane osobowe nie muszą już być przechowywane do celów, są one usuwane (usuwane) lub anonimizowane, zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania.

Przestrzegamy wewnętrznych wytycznych i pisemnych procedur dotyczących usuwania i rejestrowania usuniętych danych osobowych, aby zapewnić, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO.

Dane osobowe zarejestrowane na Twoim koncie użytkownika w Serwisie są przechowywane tak długo, jak Twoje konto użytkownika jest aktywne. Możesz usunąć swoje konto użytkownika w dowolnym momencie za pośrednictwem panelu użytkownika lub kontaktując się z nami i prosząc o usunięcie Twojego konta użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane w naszym magazynie kopii zapasowych przez okres do trzech (3) miesięcy po ich ręcznym usunięciu, zanim wszystkie kopie przechowywane w kopii zapasowej zostaną trwale usunięte.

Udostępnianie danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe nie są udostępniane osobom nieuprawnionym. Możemy udostępniać dane osobowe na przykład organom lub podmiotom przetwarzającym dane osobowe, które zatrudniamy w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umów i obowiązujących przepisów. Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie różnych sytuacji, w których możemy udostępniać przetwarzane przez nas dane osobowe.

Organy: W razie potrzeby możemy udostępniać dane osobowe, które przetwarzamy, aby zapobiegać, wykrywać, zapobiegać lub badać działalność przestępczą oraz chronić nasze interesy i naszą własność.

Inni usługodawcy: Zatrudniamy różnych usługodawców jako podmioty przetwarzające dane osobowe, między innymi w celu:

 • zabezpieczenia lub interesów prawnych,
 • wypełniania naszych zobowiązań umownych i prawnych,
 • wykrywać i zapobiegać problemom technicznym, operacyjnym lub związanym z bezpieczeństwem oraz
 • udostępniać, ulepszać i utrzymywać Serwis (konserwacja oprogramowania).

Przykładami usługodawców, których zatrudniamy, są dostawcy konsultanta księgowego, web developera, systemu zarządzania dokumentami itp.

Zanim udostępnimy jakiekolwiek dane osobowe takim usługodawcom, zawieramy z nimi umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z przepisami RODO (alternatywnie SCC, jeżeli podmiot przetwarzający dane osobowe znajduje się w państwie poza UE/EOG). Ma to na celu zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, którym usługodawcom udostępniamy Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z naszą osobą kontaktową w sprawach danych osobowych, aby poprosić o aktualny przegląd.

Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa

Wdrażamy różne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa z naciskiem na integralność osób, których dane dotyczą. Środki mają na celu ochronę przed wtargnięciem, nadużyciem, utratą, zniszczeniem i innymi zmianami, które mogą stanowić zagrożenie dla prywatności (zgodnie z zasadą prywatności i poufności).

Poniżej znajdują się przykłady niektórych wdrażanych przez nas środków bezpieczeństwa:•

 • Ustanowiono wewnętrzne procedury z instrukcjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, których muszą przestrzegać wszyscy pracownicy. Między innymi wewnętrzna rutyna usuwania danych osobowych oraz obsługa/dokumentowanie naruszeń danych osobowych.
 • Procedury wewnętrzne, polityki i instrukcje są regularnie weryfikowane, przynajmniej raz w roku iw razie potrzeby, i zatwierdzane przez zarząd firmy.
 • Wyznaczono osobę kontaktową w sprawach danych osobowych, która odpowiada również bezpośrednio na najwyższe kierownictwo firmy.
 • Personel posiada wiedzę o tym, jak może odbywać się przetwarzanie danych osobowych.
 • Dostęp do baz danych, systemów informatycznych oraz części infrastruktury i sieci IT wymaga hasła.
 • Zatrudnieni dostawcy i pod-przetwarzający gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego świadczonych usług i wykonywanych zadań.
 • Wszyscy pracownicy zawarli umowę o zachowaniu poufności i tym samym zobowiązali się do zachowania poufności w zakresie m.in. danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności i wykonywania pracy.
 • Przy każdym przetwarzaniu danych osobowych przestrzegamy siedmiu zasad ochrony danych. Zasady są udokumentowane w procedurach wewnętrznych, do których nasi pracownicy mają dostęp i których przestrzegają przy każdym przetwarzaniu danych osobowych.

Twoje prawa wynikające z RODO

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zgodnie z RODO przysługują Ci różne prawa dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Poniżej znajdują się prawa, które masz na mocy RODO, prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy.
 • sprostowania nieprawidłowych danych osobowych.
 • zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • usunięcia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy.
 • przenieść swoje dane osobowe (przenoszenie danych).
 • otrzymywania informacji o incydentach dotyczących danych osobowych dotyczących Twoich danych osobowych.
 • sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych do marketingu bezpośredniego i profilowania.

Informujemy, że niektóre z praw przysługują tylko w określonych sytuacjach i tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem i możliwe do zrealizowania Twojego żądania. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw dotyczących przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych poniżej.

Naruszenia danych osobowych

Przestrzegamy przepisów RODO w zakresie postępowania, zgłaszania i dokumentowania naruszeń danych osobowych. Gdy jest to wymagane przez RODO, zgłosimy naruszenia danych osobowych szwedzkiemu Urzędowi Ochrony Prywatności w ciągu 72 godzin i powiadomimy osoby, których dane dotyczą, których dotyczą naruszenia danych osobowych.

Pytania lub skargi

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości lub jesteś niezadowolony z przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, zawsze możesz się z nami skontaktować. Poniżej dane naszej firmy:

Firma: Scandinavian Cargo AB.
Rejestr firmy nr: 559332–5888.
E-mail: office@shipplace.eu
Adres pocztowy: Gyllbyvägen 10, 748 42 Örbyhus.

Reklamacje można również składać poprzez formularz dostępny w zakładce „Reklamacje” w naszym Serwisie.
Nasza osoba kontaktowa w sprawach danych osobowych:
Wyznaczyliśmy osobę kontaktową w sprawach danych osobowych, z którą możesz się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych.
Imię i nazwisko: Grzegorz Kornas.
E-mail: office@shipplace.eu

Masz również prawo skontaktować się ze Szwedzkim Urzędem Ochrony Prywatności w celu złożenia skargi.
Nazwa: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Telefon: 08-657 61 00.
E-mail: imy@imy.se.
Adres pocztowy: Integritetskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Sztokholm.