Blog

Szukaj

Categories

All (3) Ogólne (1) Transport (2)
Słownik Transportowy

Słownik Transportowy

Słownik Transportowy Shipplace: A, B, CF, I, J, K, L, M, N, O, PS, TW, Z


Słownik Transportowy – litera A


Agent celny

To specjalista, który jest odpowiedzialny za odprawy celne dla importerów i eksporterów. Jest

koniecznym ogniwem w transporcie ekspresowym międzynarodowym oraz standardowym.

Agent celny musi legitymować się zdanym egzaminem państwowym oraz być wpisanym na

listę agentów celnych. Ma szeroką wiedzę o cłach, podatkach od towarów i usług w obrocie

zagranicznym. Poza tym zajmuje się także zagadnieniami dotyczącymi podatku akcyzowego,

zgłoszeniami statystycznymi oraz szeregiem innych czynności, którym podlega transport

dedykowany w łańcuchu dostaw.


Awizacja

Inaczej awizo. To zawiadomienie odbiorcy o wysłaniu towarów. Obejmuje standardowe i

ekspresowe przesyłki międzynarodowe oraz krajowe. W spedycji awizacja to proces

informowania spedytora o tym, że chce się przeprowadzić załadunek lub wyładunek towaru o

konkretnej godzinie. Tym samym dostawy ekspresowe do produkcji mogą być realizowane

sprawnie – bez kolejek oraz postojów pod firmą klienta.


ADR

Umowa europejska, która normalizuje transport ekspresowy międzynarodowy oraz krajowy

ładunków niebezpiecznych. ADR (z fr. L’ Accord européen relatif au transport international

des marchandises Dangereuses par Route) została sporządzona w Genewie w latach 50.

ubiegłego stulecia, a obecnie obowiązuje w 50 krajach. Konwencja podlega nowelizacji co

dwa lata. W 2003 roku weszły w życie przepisy, które zobowiązują każdą firmę zajmującą się

transportem dedykowanym międzynarodowym i krajowym materiałów niebezpiecznych, do

współpracy z doradcą ADR. To on odpowiada za realizację nałożonych przez konwencję

wymagań. Poza tym pojazdy przewożące substancje niebezpieczne powinny być oznakowane

znormalizowanymi tablicami ADR.


Słownik Transportowy – litera B


Słownik Transportowy – litera C


Cargo

To inaczej po prostu ładunek umieszczony na pojeździe i przeznaczony do przewozu. Pojęcie

stosowane powszechnie w imporcie, handlu oraz transporcie ekspresowym

międzynarodowym oraz standardowym. Dotyczy tych ładunków, które nie są zamocowane na

stałe do środka transportu – czyli różnego rodzaju kontenerów lub skrzyń. W zależności od

różnorodnych parametrów wymienia się wiele typów cargo. Ładunki mają bowiem cechy

biologiczne, chemiczne, fizyczne czy też fizykochemiczne, które wpływają na to, w jaki

sposób towary są przewożone, czy są narażone na uszkodzenia lub też wymagają specjalnych

warunków. Dzięki sprawnej logistyce ekspresowe przesyłki międzynarodowe docierają do

odbiorców szybko i w nienaruszonym stanie. Cargo dzieli się również ze względu na

wielkość ładunku na drogowe całopojazdowe i ponadgabarytowe.


CEMT

Zezwolenie na transport ekspresowy międzynarodowy pomiędzy państwami członkowskimi.

Wyłączone są kraje członkowskie OECD oraz wiele państw Europy Wschodniej i

Południowo-Wschodniej. Jest udzielane przez ministerstwo transportu lub handlu, a jego

ważność obowiązuje przez dwanaście miesięcy. Warto pamiętać, że CEMT (z fr. Conférence

Européenne des Ministres des Transports) nie uprawnia do przewozu wewnątrzkrajowego w

państwie członkowskim CEMT ani do przewozów pomiędzy państwem członkowskim a

państwem niebędącym członkiem tej organizacji. Taki dokument należy wypełnić przed

rozpoczęciem jazdy i trzeba mieć go w pojeździe niezależnie od tego, czy jest on załadowany

przesyłkami paletowymi międzynarodowymi czy też nie.


Centrum logistyczne

Obiekt przestrzennie funkcjonalny dysponujący odpowiednią infrastrukturą i organizacją. W

centrum logistycznym są realizowane różnego rodzaju usługi takie jak przyjmowanie,

magazynowanie, rozszerzenie i wydawanie towarów. Poza tym na terenie są również

świadczone inne usługi towarzyszące, które są świadczone przez niezależne od nadawcy lub

odbiorcy podmioty gospodarcze. W ten sposób można zaplanować dostawy ekspresowe do

produkcji oraz szereg innych zleceń od klientów. Najczęściej centra logistyczne są

ulokowane przy skrzyżowaniach ważnych dróg.


Certyfikat kontrolny towarów

Dokument, który jest wystawiony przez uprawniony organ. Certyfikat kontrolny towarów

(ang. Goods Control Certificate) potwierdza jakość opisanych towarów, zgodność z normami

krajowymi lub zagranicznymi. Zdarza się też, że transport dedykowany międzynarodowy

będzie musiał odpowiadać przepisom kraju importującego lub warunkom kontraktu.


Consignee

Międzynarodowe określenie odbiorcy stosowane w listach przewozowych na przykład na

przesyłkach paletowych międzynarodowych. W umowie transportu to właśnie Consignee jest

odpowiedzialny za odebranie ładunku – na przykład finansowo, dostarczonego przez

przewoźnika.


Cło

Forma podatku, który jest nakładany na towary w związku z ich wywozem i przywozem. Są

one dokonywane przez granice celne państwa lub też tranzyt przez obszar celny. Cło jest więc

opłatą, która stanowi źródło dochodu dla skarbu państwa. Wyróżnia się cła importowe

(przywozowe), eksportowe (wywozowe) oraz tranzytowe (przewozowe). Wylicza się je w

zależności od ilości, wagi oraz wartości towaru. Poza ustalonymi taryfami w transporcie

dedykowanym międzynarodowym stosuje się stawki podstawowe i ulgowe, minimalne i

maksymalne, te dotyczące wybranych towarów lub też preferencyjne, dyskryminacyjne i

odwetowe. Główna rola cła jest związana z zadaniami fiskalnymi. Poza tym pełni ono ważną

funkcję ochronną przed konkurencją zagraniczną i ekspansją eksportową dla przemysłu

krajowego oraz rolnictwa. Tym samym cło może wpływać na produkcję i jej opłacalność oraz

wzrost cen. Na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej obowiązuje unia celna, która znosi

opłaty i wprowadza jednakowe taryfy celne dla towarów importowanych do wspólnoty. To

wpływa na cenę ekspresowych przesyłek międzynarodowych w obrębie UE.


CMR

Umowa międzynarodowego transportu towarów drogą lądową. Porozumienie reguluje

składanie oraz realizację zleceń, a także ustala odpowiedzialność związaną z opóźnieniami

transportów ekspresowych międzynarodowych i standardowych. Tym samym CRM (z ang.

Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route –

Konwencja o umowie międzynarodowego drogowego transportu towarów) systematyzuje

także sprawy, które są związane z utratą lub uszkodzeniem przewożonych ładunków. Tym

samym porozumienie dotyczy także reklamacji i przypadków angażowania przewoźników

jako podwykonawców. Błędne jest natomiast stosowanie pojęcia CMR jako synonimu

międzynarodowego listu przewozowego CMR. Jest on wystawiany kontenerom oraz

wymiennym nadwoziom. Umowa obowiązuje w transporcie ekspresowym

międzynarodowym oraz krajowym.


Cross-Trade

Transport ekspresowy międzynarodowy między dwoma krajami. Jest realizowany przez

przewoźnika, który nie ma siedziby w żadnym z tych państw. Oznacza to, że jest to przewóz

przeprowadzany pośrednio. Z pewnością jest to ekonomiczna opcja, ponieważ otwiera rynek

oraz rodzi konkurencję. Dzięki temu można zlecić transport przesyłki paletowej

międzynarodowej temu przewoźnikowi, który zaproponuje najlepszą ofertę. Warto pamiętać o

tym, że przewozy cross-trade odbywają się między państwami a nie firmami.


Czas pracy kierowców

To ustalony przez normy czas prowadzenia pojazdu. Według obowiązujących przepisów

kierowca po czterech i pół godziny jazdy musi mieć 45 minut przerwy. Natomiast po

przejechaniu 9 godzin musi się udać na odpoczynek dobowy, który trwa najczęściej 11

godzin. Ustawodawca określił wyjątki od tej reguły i trzy razy w tygodniu można odpoczynek

skrócić do 9 godzin. Z zasady kierowca nie może pracować dłużej niż 15 godzin. Warto

również zwrócić uwagę, że według ustawy czas pracy kierowcy to czas od rozpoczęcia do

zakończenia pracy. Będzie chodzić więc o prowadzenie pojazdu, załadowywanie i

rozładowywanie towarów oraz nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem – na przykład

przesyłek paletowych międzynarodowych, pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,

czynności spedycyjne i wiele innych czynności związanych z obsługą pojazdu,

formalnościami oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa.


Czas transportu

Obejmuje czas od rozpoczęcia załadunku – na przykład przesyłki paletowej międzynarodowej

w miejscu załadowania do zakończenia rozładunku w miejscu rozładowania. Natomiast nie

obejmuje oczekiwania na załadunek oraz czasu po wyładunku. Tym samym czas transportu to

suma tego, ile trwa przewóz i wszystkie czynności ładunkowe w transporcie dedykowanym

międzynarodowym i krajowym.


Słownik Transportowy – litera F


FTL

Rodzaj transportu ekspresowego międzynarodowego, który jest przeznaczony dla tych

przedsiębiorców, którzy przewożą większe ilości ładunku – najczęściej zajmuje on całą

powierzchnię ładunkową lub jego większą część. FTL (z ang. Full Truck Load) pozwala

dzięki temu znacznie uprościć cały proces logistyczny, ponieważ towar jest dostarczany od

nadawcy do odbiorcy. Ten rodzaj transportu jest więc zdecydowanie szybszy i nie wymaga

pośrednich punktów rozładunku. Przesyłki paletowe międzynarodowe mogą więc być

transportowane bezpośrednio na przykład z portu do magazynu. Najczęściej transport

dedykowany w łańcuchu dostaw w opcji FTL wybierają producenci produktów spożywczych

oraz klienci, którzy przewożą duże towary o znacznej wadze. W tym wariancie opłacie

podlega cała powierzchnia ładunkowa.


FIX

Dawniej przesyłka terminowa. Polega na tym, że ładunek musi zostać dostarczony odbiorcy

dokładnie o wyznaczonej godzinie. To oznacza, że przewoźnik nie może przyjechać ani za

wcześnie, ani się spóźnić. W tym drugim wypadku samochód może czekać na kolejny slot

nawet kilka dni. Poza tym za spóźnienia bywają także naliczane kary umowne. FIX określa

nieprzekraczalny czas załadunku lub rozładunku pojazdu ciężarowego na przykład z

przesyłek paletowych międzynarodowych.


Słownik Transportowy – litera I


Incoterms

Międzynarodowy zbiór reguł, który precyzuje warunki umowy transportowej zawartej między

sprzedawcą a kupującym. Ważnym elementem jest podział kosztów i odpowiedzialności oraz

ryzyka pomiędzy obie strony. Poza tym Incoterms (z ang. International Commercial Terms)

wskazują, jakimi środkami zostanie przeprowadzony transport ekspresowy międzynarodowy.

Same Międzynarodowe Reguły Handlu są powszechne niemalże na całym świecie i co kilka

lat podlegają aktualizacji. Dzięki temu dokument od 1939 roku w dalszym ciągu odpowiada

na potrzeby firm transportowych oraz nadawców i odbiorców oraz ułatwia zawieranie

korzystnych dla wszystkich umów, które bazują na konkretnych zasadach. To sprawia, że

standardowe i ekspresowe przesyłki międzynarodowe są dostarczane na całym świecie

według tych samych zapisów. Reguły Incoterms są zapisywanie w formie trzyliterowych

skrótów. To informacje dotyczące przewozu produktów, rozliczenia odpowiedzialności

eksportowych i importowych, pokrycia kosztów – w tym transportu i ubezpieczenia,

przeniesienia ryzyka za stan produktów w różnych punktach procesu transportowego.


Słownik Transportowy – litera J


Just In Time

Metoda zarządzania, która ma na celu redukcję pracy w procesie produkcyjno-

magazynowym. Tym samym minimalizuje się koszty, wykorzystuje się efektywniej

pracowników i usprawnia się przepływ informacji. Just In Time (z ang. na czas, w samą porę)

został opracowany przez firmę Toyota, a następnie zaczął być powszechnie stosowany w

logistyce i magazynach. Obecnie JIT jest zbiorem zasad postępowania w przemyśle. Ta

metoda ma na celu wyeliminowanie marnotrawstwa poprzez oszacowanie zapotrzebowania.

Dzięki temu wytwarza się dokładnie taką ilość produktów, jakie odpowiadają na

zainteresowanie klientów. Poza produkcją sprawdza się też w magazynach. Obniża koszty

składowania, minimalizuje ryzyko przeterminowania produktów, pozwala firmom na większą

elastyczność.


Słownik Transportowy – litera K


Kabotaż (przewóz kabotażowy)

Przewóz ładunku między dwoma punktami na obszarze tego samego kraju poprzez firmę

zarejestrowaną w innym państwie. Takie rozwiązanie pozwala prowadzić działalność i

organizować transport dedykowany w łańcuchu dostaw poza granicami kraju, w którym

znajduje się siedziba przedsiębiorstwa. To z zasady wpływa na konkurencyjność na rynku

oraz pozwala ograniczyć liczbę tak zwanych pustych przejazdów – czyli bez ładunków.

Kabotaż może być wykonywany przez każdą firmę przewozową, która posiada odpowiednie

licencje i ma zarejestrowaną działalność, a tym samym może realizować transport ekspresowy

międzynarodowy. To usługa ekonomiczna i ekologiczna, która kierowcy pozwala efektywnie

zarządzać czasem pracy.

W Unii Europejskiej wyróżnia się mały kabotaż, który jest realizowany przez firmę na terenie

jednego państwa UE, oraz duży – przeprowadzany między kilkoma państwami wspólnoty.


Słownik Transportowy – litera L


LTL

Ładunki drobnicowe, które ze względu na mały gabaryt lub masę są przewożone zbiorowo.

Tym samym trasa od nadawcy do odbiorcy ma szereg punktów pośrednich, w których

wykonywany jest załadunek i rozładunek lub też przeładunek towaru na inne auto. LTL (z

ang. Less Than Truckload) pozwala zoptymalizować trasę i koszty przejazdu. Ten rodzaj

transportu ekspresowego międzynarodowego będzie więc dotyczyć przesyłek, które zajmą

część powierzchni ładunkowej. Tę dzieli się między różnych nadawców, a przedsiębiorca,

który zleca usługę, płaci za niewykorzystane miejsce. To jest doskonałe rozwiązanie, gdy

wysyła się jedną lub kilka przesyłek paletowych międzynarodowych. Trzeba się oczywiście

liczyć z tym, że taki transport jest bardziej czasochłonny, bo kierowca musi rozwieść ładunki

do różnych klientów, a nie jedzie po prostu z ładowni do magazynu. Poza tym LTL

rewelacyjnie się sprawdza, gdy wysyła się ciężkie towary, których nie można dodać

kurierem, a są za małe na transport FTL.


Słownik Transportowy – litera Ł


Ładunek całopojazdowy

Obejmuje całą powierzchnię ciężarówki i jest wysłany do jednego odbiorcy. Inaczej ten

rodzaj transportu ekspresowego międzynarodowego jest określany Full Truck Load – w

skrócie FTL. Najczęściej jako kryterium przyjmuje się warunki przewozu. Poza tym bierze

się pod uwagę maksymalny balast, który jest dopuszczalny w danym środku transportu. Po

trzecie, ważna jest zajmowana przez ładunek przestrzeń. Przy FTL płaci się oczywiście za

cały pojazd nawet wtedy, gdy nie jest całkowicie wykorzystany, a ekspresowe przesyłki

międzynarodowe nie mają maksymalnej wagi. Ogromną zaletą ładunków całopojazdowych

jest to, że przyspieszają i usprawniają transport oraz świetnie się sprawdzają przy delikatnych

ładunkach czy też tych szybko psujących się. Z drugiej strony to rozwiązanie kosztowne.


Ładunek częściowy

Rodzaj ładunku, który wykorzystuje część dostępnej przestrzeni ładunkowej środka

transportowego. Wyróżnia się w ramach tej usługi LTL (z ang. Less than Truck Load) –

termin ustalony dla samochodów ciężarowych, oraz LCL (z ang. Less than Container Load)

dla kontenerów. Najczęściej ładunek częściowy jest określany na podstawie wielkości

przesyłki lub też konkretnych wymagań, jakim ma podlegać transport dedykowany w

łańcuchu dostaw. Z zasady w tym modelu łączy się dostępne przestrzenie transportowe z

innymi. W jednym przewozie mogą być więc dostarczane różne ładunki częściowe, co

sprawia, że ten rodzaj transportu jest tańszy choć bardziej czasochłonny. Na termin

doręczenia wpływać będą bowiem załadunki, rozładunki oraz przeładunki na inne

samochody. To generuje również dodatkowe odległości, jakie pokonują na przykład przesyłki

paletowe międzynarodowe. Jak widać, transport ładunków częściowych nie będzie sprawdzać

się przy towarach o krótkim terminie ważności czy ekspresowych.


Łańcuch dostaw

Proces, który zachodzi od momentu złożenia przez klienta zamówienia aż do dostarczenia

produktu czy wykonania usługi i rozliczenia transakcji. Tym samym obejmuje szereg

czynności takich jak planowanie, realizację i kontrolę, procesy przetwórcze i doręczenie

produktu klientowi. W łańcuchu dostaw współpracują ze sobą różni dostawcy i

przedsiębiorstwa, którzy realizują kolejne punkty. Im bardziej złożony to proces, tym większa

konieczność przepływu informacji między przedsiębiorstwami a klientami, a to jeden z

ważniejszych elementów globalizacji.

W łańcuchu dostaw wyróżnia się trzy główne etapy:

• Zaopatrzenie – sposób, miejsce, moment pozyskania i dostarczenia surowców

służących do produkcji wyrobów;

• Produkcja – przekształcenie surowców w wyroby gotowe;

• Dystrybucja – czynności umożliwiające dostarczenie produktów do miejsca

docelowego. Jest to możliwe za pośrednictwem sieci dystrybutorów, magazynów,

sklepów stacjonarnych lub internetowych. Tu często wykorzystuje się transport

ekspresowy międzynarodowy.

Specjaliści podkreślają, że łańcuch dostaw wpływa również na wartość towarów, ponieważ

wraz z przechodzeniem produktów przez kolejne ogniwa stają się one droższe.

Najważniejszym elementem jest oczywiście magazyn.


Łańcuch logistyczny

Liniowo uporządkowany zbiór jednostek, które prowadzą operacje logistyczne, aby

dostarczyć ładunek z jednego miejsca do drugiego lub też do końcowego użytkownika.

Łańcuch logistyczny będzie więc całością wszystkich działań koniecznych do tego, by towary

zostały przewiezione od producenta do konsumenta. Tym samym na poszczególne etapy

wpływa poziom współpracy dostawców materiałów, przewoźników realizujących dostawy

ekspresowe do produkcji, magazynów, agentów, producentów, firm i organizatorów sieci

dystrybucyjnej, a także klientów ostatecznych.

W łańcuchu logistycznym wyróżnia się główne funkcje:

• Dostawę surowców, materiałów i półproduktów;

• Magazynowanie produktów, materiałów i surowców;

• Produkcję towarów;

• Dystrybucję;

• Spożycie wyrobów gotowych;

• Serwisowanie konsumentów i klientów.


Słownik Transportowy – litera M


Maty antypoślizgowe

Dodatkowy element zabezpieczający ładunek przed przemieszczaniem wykonany z granulatu

gumowego. Uzupełnia takie rozwiązania jak pasy, którymi mocuje się przesyłki paletowe

międzynarodowe w specjalistycznym samochodzie. Maty mają za zadanie uniemożliwić

ślizganie się ładunku po powierzchni ładownej. Powszechnie są obecnie stosowane w

transporcie ekspresowym międzynarodowym palet. Zwiększają siłę tarcia między podłogą a

podstawą, poprawiają bezpieczeństwo, a także zmniejszają ryzyko uszkodzenia ładunku.

Producenci oferują różnego rodzaju maty antypoślizgowe, a dodatkowa faktura sprawia, że

nawet towary wrażliwe na uszkodzenia są właściwie chronione. Podkładki sprzedawane są w

różnych formach i rozmiarach, więc bez problemu można dopasować parametry do potrzeb

oraz rodzaju transportu ekspresowego międzynarodowego oraz specyfiki ładunki. Dostępne

są rolki, taśmy oraz gotowe kawałki. Grubość mat oscyluje od 3 do 8 milimetrów. Im są

grubsze, tym mają większe maksymalne obciążenie.


Międzynarodowy list przewozowy CMR

Podstawowy dokument, który potwierdza zawarcie umowy przewozu. Zawiera najważniejsze

w transporcie ekspresowym międzynarodowym dane takie jak: miejsce załadunku i

rozładunku oraz informacje o ilości ładunku i jego wadze. Znaleźć można także dane stron,

terminy nadania i odbioru, ustalone koszty transportu oraz dodatkowe instrukcje. Mogą one

na przykład dotyczyć cła. Poza tym dokument zawiera także wykaz dokumentów, jakie są w

posiadaniu kierowcy. List CMR – czyli Konwencja o umowie międzynarodowego drogowego

transportu towarów (z fr. Convention relative au contrat de transport international de

Marchandise par Route) nie jest obowiązkowy i nie musi być wystawiany między stronami

transakcji. Jest jedynie potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu. Warto pamiętać o tym, że

brak tego dokumentu nie wpływa na ważność zobowiązań. Niezmiennie jednak

międzynarodowy list przewozowy CMR usprawnia transport dedykowany międzynarodowy i

jest gotową instrukcją dla przewoźnika. Druk jest wystawiany w trzech oryginalnych

egzemplarzach podpisanych przez nadawcę i przewoźnika.


Myto

Opłata pobierana za przejazd między dwoma punktami drogi. Dotyczy jezdni, autostrady,

tunelu czy mostu, a jej wysokość jest uzależniona od kilku czynników takich jak na przykład

masa i rodzaj pojazdu oraz typ trasy. Myto może być pobierane jako podatek centralny lub

lokalny, a także przez prywatnego właściciela obiektu. Zdarza się także, że jest stosowane na

preferencyjnych warunkach. W Polsce myto nazywa się ViaToll i jest systemem poboru

opłaty. Wykorzystuje przy tym technologię satelitarną GPS lub komunikację bezprzewodową.

W kraju pobiera się myto na wybranych drogach od wszystkich pojazdów osobowych i

ciężarowych oraz od autobusów za pośrednictwem mechanizmu ViaBOX. To urządzenie,

które znajduje się wewnątrz pojazdu i umożliwia elektroniczną obsługę płatności. W Europie

system jest bardzo zróżnicowany, więc zawsze należy sprawdzić, jakie przepisy i opłaty

obowiązują w danym kraju. W transporcie ekspresowym międzynarodowym myto pełni

bardzo ważną funkcję, ponieważ zapewnia środki na konieczne remonty dróg.


Słownik Transportowy – litera N


Neutralizacja

Procedura stosowana przy świadczeniu usług transportowych i spedycji, która ma na celu

ukrycie ostatecznych danych odbiorcy lub pierwszego dostawcy. Służy to z jednej strony do

ochrony tajemnic handlowych i nie generuje negatywnych skutków podatkowych. Z drugiej

strony neutralizacja listu przewozowego bywa wykorzystywana do tego, by odbiorca nie

wiedział, kto jest nadawcą – tym samym na przykład by nie mógł się skontaktować w celu

uzgodnienia cen. Warto pamiętać również o tym, że to ważniejszym dokumentem staje się

zlecenie spedycyjne – zawiera miejsce załadunku i rozładunku. Poza tym klienci dysponują

także fakturą przewoźnika za wykonanie transportu dedykowanego międzynarodowego lub

krajowego.


Słownik Transportowy – litera O


OCP + OCS

Rodzaje ubezpieczenia spedytora i przewoźnika, który zajmuje się transportem dedykowanym

międzynarodowym i krajowym. Wiążą się z dość dużym ryzykiem w branży wynikającym na

przykład z kradzieży czy zniszczenia ładunku. Tym samym polisa pozwala zabezpieczyć

interesy firmy transportowej. Ubezpieczenie OCP – inaczej odpowiedzialność cywilna

przewoźnika, to opcja skierowana do firm, które w ofercie mają transport przesyłek

paletowych międzynarodowych. O odszkodowanie można się starać w przypadku zniszczenia

lub kradzieży ładunku lub też nawet opóźnienia dostawy. Polisa powinna być skrojona na

miarę faktycznych potrzeb, by w przypadku straty móc liczyć na optymalną ochronę. Warto

więc przeanalizować ogólne warunki ubezpieczenia oraz zwrócić uwagę na sumę

gwarantowaną. Inną opcją jest ubezpieczenie OCS – odpowiedzialność cywilna spedytora.

Polisa chroni firmy z tego sektora od odpowiedzialności wobec kontrahenta. Tym samym

szkoda może wynikać z niewykonania usługi czy też z niewywiązania się z umowy w

zakresie przewozu i wyładunku towaru, pakowania oraz kontroli przesyłek czy

przygotowywania dokumentów przewozowych.


Słownik Transportowy – litera P


Palety – rodzaje

Konstrukcje wykorzystywane w transporcie ekspresowym międzynarodowym oraz krajowym

większych ładunków. Są standardem w magazynach oraz zakładach produkcyjnych. Przede

wszystkim zapewniają towarom stabilność, pozwalają zadbać o bezpieczeństwo oraz

ułatwiają obsługę ładunków, a tym samym podnoszą komfort działań związanych z logistyką.

Od lat przesyłki paletowe międzynarodowe podlegają standaryzacji i wyróżnia się kilka

rodzajów charakterystycznych podstaw. Normą jest „EUR” – czyli europaleta o wymiarach

120x80 cm przy zachowaniu 144 milimetrów wysokości. Takie określenie usprawnia proces

rozładunku i przekazania towaru oraz pozwala zaplanować, jak duży ładunek zmieści się w

danym transporcie oraz odpowiednio go wycenić. Paleta, która mieści się w europejskim

standardzie, powinna mieć logo „EPAL” na lewym rogu, kod firmy producenta na centralnej

nodze oraz logo „EUR” na prawym rogu. Waga podstawy drewnianej mieści się natomiast

przedziale od 20 do 25 kg.

Wyróżnia się kilka rodzajów palet wykorzystywanych w transporcie dedykowanym w

łańcuchu dostaw. Można je podzielić ze względu na materiał, z jakiego są zbudowane, oraz

wymiary. W tym pierwszym przypadku są to palety z drewna, plastiku oraz metalu. Poza tym

producenci proponują różne wymiary podstaw, które sprawdzają się w rozmaitych

zastosowaniach. Od tego zależy, jaka ilość ładunku może być przewieziona oraz jakie

urządzenie zostanie przy tym wykorzystane. Najczęściej podziału dokonuje się na palety

800x600 mm, 800x1200 mm, 1000x1200 mm oraz 1200x1200 mm.


Palety z wymianą i bez wymiany

Rodzaje sytuacji w transporcie dedykowanym międzynarodowym, gdy wskazuje się, co

przewoźnik ma zrobić z podstawą po dostarczeniu na miejsce. W przypadku opcji paleta bez

wymiany ma się do czynienia z tym, że towar jest zapakowany na nośnik i wraz z nim

zdawany na rozładunku. Natomiast w przypadku przesyłek paletowych międzynarodowych i

krajowych z wymianą przewoźnik dysponuje dodatkowymi podstawami w tak zwanym koszu

paletowym. Podczas załadunku oddaje tyle palet, ile jest ładowanych, a przy rozładunku

otrzymuje taką ilość, jaką przekazuje z przesyłkami. Operacje wymiany są oczywiście

potwierdzone w dokumentacji.


Pasy

Elementy mocujące ładunek wykorzystywane w transporcie dedykowanym

międzynarodowym i krajowym. Przede wszystkim mają za zadanie zabezpieczyć towary w

czasie przewozu, a tym samym minimalizować straty, które wynikają z przemieszczania się

przesyłek. Pasy transportowe sprawdzają się w transporcie lądowym – w samochodach czy

tirach, morskim czy powietrznym. Wspomagają także transport ekspresowy busem

międzynarodowy oraz krajowy. Co istotne, pasy są szyte na zamówienie zgodnie z

wymaganiami klienta i składają się z haka dwu palczastego oraz grzechotki (napinacza), które

pozwalają zamocować materiał do elementów mocujących i bezpośrednio do ładunków oraz

go napiąć. Dostępne są różne warianty wytrzymałościowe, które dopasowuje się do ciężaru

przesyłek paletowych międzynarodowych oraz innych ładunków.


Słownik Transportowy – litera S


Spedycja

Organizowanie transportu dedykowanego w łańcuchu dostaw oraz innych usług związanych z

przewozem ładunków. Dzieli się spedycję na krajową, międzynarodową, publiczną oraz

własną. Poza tym ze względu na środek transportu można wyróżnić kolejową, lotniczą,

morską oraz samochodową. Najważniejsze jest to, że zakresem działań obejmuje wszystkie

czynności, które gwarantują terminowy i bezpieczny transport bez samego przewozu.

Spedycja może być wykonywana przez użytkownika transportu, przedsiębiorstwo

transportowe lub też wyodrębnione przedsiębiorstwo spedycyjne i zajmuje się zarobkowo

odpłatnie czynnościami związanymi z organizowaniem przewozu ładunków na rzecz

określonego zleceniodawcy. Jej zadaniem jest taka organizacja przemieszczenia ładunków

przy zastosowaniu odpowiednio dobranych środków transportowych i sposobu przewozu, by

zapewnić bezproblemowe przesyłanie na przykład przesyłek paletowych międzynarodowych

czy krajowych od nadawcy do odbiorcy.


Słownik Transportowy – litera T


Tachograf

Urządzenie analogowe lub cyfrowe montowane w różnego rodzaju pojazdach, które ma na

celu zdalną rejestrację oraz zapis ilości przejechanych kilometrów, chwilowej prędkości

pojazdu, aktywności kierowcy. Poza tym znaleźć można też dokładną datę i godzinę otwarcia

obudowy zawierającej wykresówki w tachografach analogowych oraz zapis przerw w pracy i

okresów dziennego odpoczynku. Obowiązek montowania tego typu urządzeń jest

warunkowany przepisami prawa i dotyczy pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita

zestawu przekracza 3,5 tony, oraz samochodów do przewozu osób, które są przystosowane do

transportu większej od dziewięciu liczby osób. Na rynku znaleźć można tachografy cyfrowe

oraz analogowe. Te pierwsze skutecznie wypierają z rynku tradycyjne urządzenia przede

wszystkim dlatego, że są podatne na możliwość fałszowania zapisów. Tachografy są

niezbędne, by realizować transport dedykowany międzynarodowy oraz krajowy.


Time Critical Shipping Services

Transport ekspresowy międzynarodowy realizowany w ściśle określonych ramach

czasowych. Jest przeznaczony do szybkich przewozów towarów. Usługi ograniczone czasowo

są dostępne z różnymi unikalnymi opcjami. Tym samym przesyłki paletowe międzynarodowe

wymagające specjalnej obsługi i dbałości są dostarczane w gwarantowanym terminie. W ten

sposób odbywa się często transport dedykowany w łańcuchu dostaw produktów spożywczych

i łatwo psujących się.


Time Sensitive Shipment

Ekspresowe przesyłki międzynarodowe są często zamawiane przez firmy, którym zależy na

szybkich i sprawnych doręczeniach. W tym wypadku czas transportu ma bowiem kluczowe

znaczenie. Z jednej strony tego typu usługi są przeznaczone dla towarów łatwo psujących się,

które muszą być przewożone w określonych warunkach. Poza tym specjalistyczny transport

ekspresowy międzynarodowy jest także wykorzystywany, gdy chce się jak najlepiej

zrealizować zamówienie. Dotyczy to przede wszystkim działu logistyki biznesowej. Wrażliwe

na czas przesyłki paletowe międzynarodowe muszą zostać dostarczone w krótszym czasie niż

tradycyjne paczki. To często produkty o wysokiej wartości, które są narażone na kradzież lub

uszkodzenie. Poza tym usługi specjalistyczne transportu dedykowanego międzynarodowego

obejmuje także towary łatwo psujące się, takie jak mięso i rośliny. Szczególnym rodzajem

ładunków są organy oraz krew.


Towar neutralny

To ekspresowe przesyłki międzynarodowe oraz krajowe, które nie wymagają specjalnego

wyposażenia naczepy. Najczęściej będą to części samochodowe, materiały budowlane, meble,

papier. Ważną cechą towarów neutralnych jest to, że nie należą do kategorii ładunków

niebezpiecznych (ADR). W związku z tym ich transport dedykowany międzynarodowy oraz

krajowy przebiega bez dodatkowych ograniczeń i wytycznych. Sam ładunek nie ulega

działaniu wilgoci, temperatury i zjawisk atmosferycznych oraz może być łączony z innymi

typami towaru.


TSL

Połączenie trzech sektorów – transportu, spedycji oraz logistyki. To obsługa przewozów

towarowych na terenie kraju oraz transport ekspresowy międzynarodowy, a najważniejszym

zadaniem TSL jest optymalne planowanie schematu wysyłek. Na te czynności wpływa szereg

skomplikowanych procesów takich jak na przykład magazynowanie, przygotowanie, nadanie

i śledzenie transportu. W praktyce transport dedykowany międzynarodowy wykorzystuje

fracht kolejowy, lotniczy czy morski oraz w wielu wypadkach łączy różne sposoby przewozu.

Specjaliści TSL muszą mieć wiedzą z zakresu finansów, prawa oraz bezpieczeństwa w

łańcuchu dostaw. Wykorzystywane w tym celu są nowoczesne technologie. Sama organizacja

transportu przez spedytorów ma być tak zaplanowana, aby ładunek dotarł nieuszkodzony do

odbiorcy w umówionym terminie. I dlatego wszystkie elementy TSL są niezwykle istotne.


Transport ekspresowy

Usługa, która ma na celu dostarczenie w jak najkrótszym czasie ekspresowych przesyłek

międzynarodowych oraz krajowych. Jest wykorzystywana najczęściej przez firmy, które

muszą przestrzegać ścisłych terminów. Bardzo często transport ekspresowy międzynarodowy

oraz krajowy dotyczy towarów łatwo psujących się lub zleceń pilnych, które muszą być

zrealizowane w pierwszej kolejności. Tym samym przewóz jest organizowany w jak

najkrótszym czasie zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dostawy ekspresowe do produkcji

są podstawą działalności wielu rozmaitych branż, a specjalistyczne usługi transportowe

pozwalają zabezpieczyć potrzeby różnych klientów.


Słownik Transportowy – litera W


Winda

Element wyposażenia auta ciężarowego wykorzystywany w transporcie ekspresowym

międzynarodowym oraz krajowym dużych i ciężkich ładunków. Przede wszelkim ułatwia

załadunek i rozładunek towarów. Samo urządzenie montowane jest w różnego typu

pojazdach. Umożliwia samodzielne załadowanie i rozładowanie towaru w samochodzie –

najczęściej są to przesyłki paletowe międzynarodowe i krajowe. Producenci oferują windy

pasażerskie, do furgonów, zamykane, składane typu „slider”, składane „truck-away”,

specjalne oraz kolumnowe. Należy pamiętać, że samochód z takim urządzeniem potrzebuje

więcej miejsca na parkingu czy pojeździe. Windy są produkowane ze stali lub aluminium. Są

odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Poza tym

wyróżniają się dużym zakresem udźwigu. Są powszechnie stosowane w wielu branżach

przemysłu i transportu.


Wózek widłowy

Pojazd mechaniczny używany w halach magazynowych, produkcyjnych, w supermarketach, a

także w transporcie. Służy do przewozu ładunków o dużej masie. Najczęściej towary są

załadowane na drewniane standardowe palety. Wózek jezdniowy podnośnikowy może mieć

silnik gazowy, spalinowy lub elektryczny. Powszechnie stosuje się go w logistyczne,

rozładunku i załadunku towarów oraz do przewożenia ładunków zarówno wewnątrz hal i

magazynów, jak i na zewnątrz. Ułatwiają pracę szczególnie przy transporcie dużych i

ciężkich przesyłek paletowych międzynarodowych i krajowych nawet o wadze do 2 ton.


Słownik Transportowy – litera Z


Załadowca

Kupujący usługę przemieszania towaru. Jest reprezentantem strony popytu, który

odzwierciedla relację pomiędzy ilością towaru, który klienci są skłonni kupić w danym czasie

i po danej cenie. Załadowcami mogą być więc osoby fizyczne, podmioty gospodarcze –

przedsiębiorstwa logistyczne, handlowe czy bezpośredni producenci. Mają oni bardzo duży

wpływ na działania przewoźników, którzy realizują transport dedykowany w łańcuchu

dostaw. Często załadowcy zrzeszają się w zorganizowane grupy, a wówczas łatwiej jest im

dyktować własne warunki w zakresie świadczenia usług.


Załadunek

Istotny proces umieszczenia towaru na środku transportowym. Załadunek powinien być

przeprowadzony sprawnie, by nie generować strat czas oraz zapewnić ładunkom

bezpieczeństwo. W zależności od rodzaju pojazdu wskazuje się rozmaite sposoby. W

chłodniach jest możliwy jedynie załadunek tyłem. Załadunek od góry jest wykorzystywany

przy materiałach sypkich w pojazdach Walking Floor. Ta opcja bywa także realizowana

bokiem lub tyłem. W samochodach o sztywnej konstrukcji typu Koffer załadunek

przeprowadza się tylko tyłem. Natomiast najpopularniejszą opcją są pojazdy z

plandeką/firanką, które umożliwiają załadunek bokiem, górą oraz tyłem. W całym procesie

wykorzystywane są również rampy lub windy hydrauliczne oraz dźwigi.


Zlecenie transportowe

Umowa przewozu, która precyzuje warunki współpracy pomiędzy przewoźnikiem a

zleceniodawcą dotyczące przewozu ładunku. Tym samym jako taka nie odnosi się do

organizacji transportu ekspresowego międzynarodowego lub krajowego. W zleceniu

transportowym zawarte są informacje o nadawcy i odbiorcy, waga i wymiary, a także rodzaj

przesyłki, określenie czasu, a także wskazane są niezbędne do transportu numery oraz cena i

termin płatności za usługę. Podaje się także, czy towar jest ubezpieczony i jakim rodzajem

pojazdu będzie dostarczany. Zgodnie ze zleceniem przewoźnik faktyczny i umowny jest

odpowiedzialny za rezultat – czyli dostarczenie ekspresowej przesyłki międzynarodowej we

wskazane miejsce w odpowiednim czasie.