Regulamin

Regulamin zakupu usług transportowych

Wstęp

Kontrahenci: Niniejsze ogólne warunki zakupu usług transportowych (zwane dalej „Warunkami”) obowiązują pomiędzy Scandinavian Cargo AB reg. nr: 559332–5888 (zwany dalej „ShipPlace”) a Przedsiębiorcami zamawiającymi usługi transportowe w ShipPlace (zwanymi dalej „Klientem”). ShipPlace i Klient zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

Przepisy ogólne: Uzupełnieniem niniejszych Warunków są Przepisy Ogólne Nordic Freight Forwarders' Association: NSAB 2015 oraz Konwencja CMR. W przypadku sprzeczności postanowień pomiędzy niniejszymi Warunkami a NSAB 2015 i/lub Konwencją CMR, niniejsze Warunki mają pierwszeństwo. Ogólne warunki Klienta nie są akceptowane.

Akceptacja Warunków: Zamawiając usługi transportowe w ShipPlace, Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejsze Warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Osoba fizyczna, która zawiera umowę w charakterze upoważnionego przedstawiciela Klienta, niniejszym oświadcza, że ma prawo do zawarcia niniejszej umowy w imieniu reprezentowanego Klienta i że niniejsze Warunki stają się wiążące między Stronami.

Komunikacja elektroniczna: Zleceniodawca wyraża zgodę na przekazywanie przez ShipPlace informacji, dokumentacji i dokumentów dotyczących przedmiotowej zamówionej usługi transportowej za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS lub innej formy komunikacji elektronicznej na podane przez Zleceniodawcę dane kontaktowe.

Definicja

W niniejszych Warunkach następujące terminy mają znaczenie podane poniżej, zarówno w liczbie mnogiej, jak i pojedynczej:

Strona internetowa: shipplace.eu

Nabywca transportu: Zleceniodawca będący nadawcą w rozumieniu Ustawy (1974: 610) o krajowym transporcie drogowym, Ustawy (2006: 263) o przewozie towarów niebezpiecznych oraz Konwencji CMR.

Sprzedawca transportu: ShipPlace, jako działający przewoźnik, który zapewnia wolne moce przewozowe do transportu.

Przedsiębiorca: Klient, który jako osoba fizyczna lub prawna prowadzi działalność handlową w celach związanych z jego własną działalnością gospodarczą.

Strona trzecia: inna niż Klient lub ShipPlace.

Dostawca Usług Płatniczych: Osoba Trzecia, która przetwarza płatności od Klienta w imieniu ShipPlace za pomocą metod płatności dostępnych w dowolnym momencie na Stronie Internetowej przez takie upoważnione Osoby Trzecie.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Umowa o przewóz

Umowy o przewóz zgodnie z niniejszymi warunkami zawierane są pomiędzy Klientem w charakterze Nabywcy Transportu a ShipPlace w charakterze Sprzedawcy Transportu. ShipPlace jest przewoźnikiem wykonującym usługi zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz zgodnie z Ustawą (2006: 263) o przewozie towarów niebezpiecznych, Ustawą (1974: 610) o krajowym transporcie drogowym, Nordic Freight Forwarders' Association's Przepisów Ogólnych, NSAB 2015 oraz zgodnie z Konwencją CMR.

Zamówienie: Zamówienie usługi transportowej należy złożyć za pośrednictwem Serwisu. Przy składaniu zamówienia Klient musi określić, kiedy zlecenie najpóźniej musi zostać zaakceptowane przez ShipPlace. Klient musi postępować zgodnie z instrukcjami ShipPlace dotyczącymi realizacji zamówienia oraz zachować ostrożność i dokładność przy składaniu zamówienia. Warunkiem wstępnym, aby ShipPlace było w stanie wykonać i wypełnić uzgodnione zlecenie, zarówno jakościowo, jak i w określonych ramach czasowych i kosztowych, jest dostarczenie przez Klienta prawidłowych informacji i kompletnej dokumentacji, o którą prosi ShipPlace.

Zmiana zamówienia: Zleceniodawca ma prawo i możliwość zmiany lub usunięcia zamówienia usługi transportowej do czasu jej akceptacji przez ShipPlace.

Wiążąca umowa: Strony zawierają wiążącą umowę o świadczenie usługi transportowej dopiero wtedy, gdy zgłoszenie Zleceniodawcy zarejestrowane za pośrednictwem Serwisu zostanie potwierdzone pisemnie przez ShipPlace, poprzez przesłanie potwierdzenia zlecenia na wskazany przez Zleceniodawcę adres e-mail, o ile ShipPlace nie skorzysta ze swojego szczególnego prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa poniżej.

Szczególne prawo do anulowania: ShipPlace ma prawo anulować przyjęte zamówienie w ciągu maksymalnie dwunastu (12) godzin od momentu zarejestrowania zamówienia w Serwisie, bez podawania przyczyny anulowania. Jeżeli ShipPlace skorzysta z tego prawa do odstąpienia, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową. Zleceniodawca akceptuje ten warunek w związku z akceptacją niniejszego Regulaminu, w związku z przesłaniem zlecenia transportowego do ShipPlace.

Powiadomienie: Strony będą informować się wzajemnie o okolicznościach, które można uznać za istotne dla wykonania usługi przewozowej. Klient musi poinformować ShipPlace o wszelkich zagrożeniach, jakie może wiązać się z transportem przedmiotowych towarów i podjąć niezbędne środki w celu zminimalizowania ryzyka.

Godziny pracy: ShipPlace wykonuje transport w normalnych godzinach pracy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Podwykonawcy: Zawierając niniejszą Umowę, Klient wyraża zgodę na wykonanie usługi transportowej przez ShipPlace lub podwykonawców, których ShipPlace samodzielnie wyznacza. ShipPlace ma prawo zatrudnić podwykonawców do wykonania usługi transportowej i odpowiada za pracę zakontraktowanych podwykonawców jak za pracę własną, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej.

Usługi transportowe

Uznaje się, że usługa transportowa rozpoczęła się w momencie rozpoczęcia transportu towarów. Usługę transportową uważa się za zakończoną z chwilą wyładowania towaru w uzgodnionym miejscu rozładunku.

Dostawa odbywa się na podstawie umowy i zgodnie z obowiązującymi w danym czasie warunkami. Przewidywany czas dostawy zostanie ogłoszony przez ShipPlace w związku z wysłaniem do Klienta potwierdzenia zamówienia. Czas dostawy różni się w zależności od kilku czynników, takich jak pogoda, pora roku, długość trasy przewozu oraz zakres zlecenia. Nie ma gwarancji co do czasu dostawy.

Usługa transportowa nie obejmuje, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie:

 • Składowania lub znakowania towarów.
 • Asysty przy wypełnianiu dokumentacji importowej i eksportowej.
 • Doradztwa w kwestiach dystrybucji lub transportu.
 • Udziału w wypełnianiu zobowiązań Klienta.
 • Pakowania i/lub opakowania.
 • Transportu napoi alkoholowych i/lub tytoniu.
 • Transportu towarów wrażliwych na temperaturę, roślin, żywności lub żywych zwierząt,
 • Transportu przedmiotów lub towarów o nietypowej objętości lub masie powyżej 1200 kg, takich jak, ale nie wyłącznie: pianino, stół bilardowy, fortepiany, łóżka itp.
 • Transportu przedmiotów, które mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia, takich jak, ale nie wyłącznie: przedmioty wybuchowe, żrące, łatwopalne lub śmierdzące, broń, amunicja lub tym podobne. ShipPlace nie realizuje transportu ADR.
 • Transportu towarów, które wymagają specjalnej zgody lub zezwolenia władz lub podobnych.

Dokument CMR/list przewozowy:

Dokument CMR/list przewozowy zostanie wygenerowany automatycznie w systemie rezerwacji ShipPlace po wprowadzeniu przez Klienta danych w formularzu zamówienia.

Dostawa:

Jeżeli Klient zamawia dostawę z Niemiec lub z Polski i złoży zamówienie nie później niż do godziny 10:00 rano, ShipPlace może załadować towar tego samego dnia i w takich przypadkach ShipPlace dociera na miejsce załadunku w ciągu dwóch (2) godzin po odbiór zamówienia. Zamówienia z innych krajów realizowane są najpóźniej następnego dnia roboczego.

Odbiór towaru:

Klient jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli dostarczonego towaru w związku z odbiorem towaru i musi podpisać list przewozowy oraz zgłosić w związku z tym ewentualne reklamacje. W związku z załadunkiem i odbiorem towaru konieczne jest podpisanie listu przewozowego CMR (3 egzemplarze) przez wszystkie strony transakcji, takie jak nadawca, kierowca i odbiorca. Stan przesyłki należy zweryfikować przed podpisaniem dokumentu CMR. Po podpisaniu przez wszystkie strony dokumentu CMR/listu przewozowego nie przysługują żadne roszczenia z tytułu uszkodzonych lub zagubionych przedmiotów.

Cena i warunki płatności

VAT: do wszystkich cen doliczany jest podatek VAT, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

Ceny: Ceny stają się widoczne po wypełnieniu przez Klienta formularza w Serwisie. Koszty wysyłki i opłaty celne: Klient jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów wysyłki i kosztów celnych. Cena zależy od kraju importu i/lub eksportu.

Dodatkowe wydatki: ShipPlace ma prawo do rekompensaty za udokumentowane wydatki, a także koszty wydatków, które są dodatkowe w stosunku do uzgodnionych.

Cena oferowana: Cena oferowana Klientowi przez ShipPlace w związku z zamówieniem określonej usługi transportowej ma zastosowanie pod warunkiem, że wszystkie podane przez Klienta informacje dotyczące przewożonego towaru lub inne informacje istotne dla realizacji usługi transportowej są prawidłowe. W przypadku braku informacji, podaniu informacji wprowadzających w błąd lub nieprawidłowych informacji, ShipPlace zastrzega sobie prawo do dokonania w razie potrzeby korekty ceny, oferując nową cenę lub prawo do anulowania cesji bez ponoszenia odpowiedzialności za odszkodowanie z powodu przerwy w dostawie.

Płatność: Klient musi zapłacić za usługę transportową za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych zintegrowanego z Witryną (takiego jak STRIPE). Klient jest odpowiedzialny za zapoznanie się z regulaminem Dostawcy Usług Płatniczych i jest niniejszym informowany, że wyraża zgodę na regulamin Dostawcy Usług Płatniczych oraz przetwarzanie danych osobowych, w przypadku dokonania przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisu płatniczego Dostawcy Usług Płatniczych.

Zmiana planu płatności: ShipPlace ma prawo w dowolnym momencie podjąć decyzję o zmianie planu płatności na fakturę zbiorczą, która jest wystawiana jeden (1) lub dwa (2) razy w miesiącu z terminem 21 dni (Klienci ze Szwecji: Faktura od pierwszego zamówienia Klienci spoza Szwecji: Tylko przy stałej współpracy). Zawiadomienie o zmianie sposobu płatności/planu płatności jest przekazywane Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail, a Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do nowych instrukcji dotyczących płatności.

Faktura: Zafakturowana kwota musi zostać zapłacona w terminie płatności faktury. Wszelkie uwagi do faktury należy zgłaszać nie później niż w terminie płatności faktury. Jeśli tak się nie stanie, prawo do sprzeciwu wobec faktury wygasa.

Opóźnienie: W przypadku opóźnienia w płatności ShipPlace ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę zgodnie z ustawą o odsetkach (1975: 635) do czasu pełnej zapłaty oraz prawo do naliczenia ustawowych opłat za monit i windykację oraz prawo do wniesienia sprawy do Szwedzkiej Agencji Komorniczej (Kronofogden).

Błąd lub opóźnienie

W przypadku jakichkolwiek błędów lub braków w wykonanej usłudze transportowej, ShipPlace dołoży wszelkich starań, aby w miarę swoich możliwości i w rozsądnym terminie podjąć uzasadnione działania w celu usunięcia takich błędów lub braków, w miarę możliwości. Inne sankcje wynikające z błędów lub braków nie mogą być egzekwowane, chyba że niniejsze Warunki wyraźnie stanowią inaczej.

W przypadku opóźnienia ShipPlace, Klient może wstrzymać się z płatnością aż do czasu zrealizowania zamówienia. ShipPlace nie jest jednak zobowiązany do wykonania zlecenia, jeśli wystąpi przeszkoda, której ShipPlace nie może pokonać. Inne sankcje z powodu opóźnień nie mogą być egzekwowane, chyba że niniejsze Warunki wyraźnie stanowią inaczej.

Skarga

Jeśli Klient chce reklamować usługę transportową z powodu błędów, musi to niezwłocznie zgłosić ShipPlace bez nieuzasadnionej zwłoki. Wszelkie widoczne uszkodzenia towaru należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu towaru oraz wpisać je do dokumentu CMR. Jeżeli reklamacja zostanie złożona później niż siedem (7) dni od momentu odbioru towaru, to na osobie reklamującej usługi ShipPlace spoczywa obowiązek wykazania, że szkoda powstała przed otrzymaniem towaru. Jeśli tego nie udowodni, towary należy uznać za dostarczone w idealnym stanie.

Reklamacje dotyczące czegokolwiek innego niż uszkodzenie lub utrata towarów muszą być składane w ciągu siedmiu (7) dni od dnia, w którym Klient otrzymał lub powinien był odkryć dane okoliczności, jeśli tak się nie stanie, Klient traci prawo do złożenia skarga.

Odpowiedzialność i ubezpieczenie

Ubezpieczenie towaru: Klient jest odpowiedzialny za zawarcie i posiadanie ubezpieczenia towaru na swój towar.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: ShipPlace posiada i utrzymuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje przynajmniej odpowiedzialność istniejącą zgodnie z odpowiednim obowiązującym prawem i w zakresie, który jest zwyczajowy w obszarze ruchu ShipPlace.

Ograniczona odpowiedzialność: ShipPlace w żadnym momencie nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utracone przychody. Odpowiedzialność ShipPlace na podstawie niniejszych Warunków za błędy, opóźnienia, straty, szkody itp. jest we wszystkich okolicznościach ograniczona do maksymalnie połowy ceny bazowej na roszczenie, która obowiązywała w dniu zawarcia przez Strony umowy zgodnie z ustawa (1962: 381) o ubezpieczeniach powszechnych. W przypadku chęci zastosowania przez Klienta kary, jak powyżej, należy o tym powiadomić ShipPlace nie później niż dziesięć (10) dni po uzupełnieniu reklamacji przez Klienta.

Ograniczenie odpowiedzialności: ShipPlace w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane gdy:

 • informacji o towarze są nieprawidłowe, niejasne lub niepełne,
 • towar jest nieodpowiednio zapakowany, oznakowany lub zadeklarowany, niewłaściwie załadowany lub ułożony przez Klienta,
 • towar posiada takie szkodliwe właściwości, których ShipPlace nie mógł racjonalnie stwierdzić,
 • nie zostały uiszczone wymagane opłaty (z winy lub zaniedbania Klienta) celne lub publicznoprawne w celu zapewnienia zabezpieczenia transportu,
 • gdy Klient nie brał udziału w realizacji usługi przewozu w niezbędny sposób,
 • jeżeli Zleceniodawca w inny sposób działał z naruszeniem niniejszego regulaminu lub obowiązującego prawa.

Poufność

Strony zobowiązują się nie ujawniać żadnej Osobie Trzeciej informacji poufnych otrzymanych przez Stronę od drugiej Strony. „Informacje poufne” oznaczają informacje o poszczególnych transportach lub inne informacje otrzymane przez Stronę od drugiej Strony w ramach niniejszej umowy, niezależnie od tego, czy dane informacje są ustne, pisemne czy elektroniczne i niezależnie od tego, czy są oznaczone jako poufne lub nie. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje również po rozwiązaniu umowy, bez ograniczeń czasowych.

Następujące informacje są jednak zwolnione z obowiązku zachowania poufności określonego powyżej:

 • Informacje, które były już publicznie dostępne przed momentem ujawnienia,
 • Informacje, które stają się publicznie dostępne po ujawnieniu informacji bez naruszenia przez Stronę ujawniającą obowiązku zachowania poufności,
 • nformacje, które Strona zobowiązana jest ujawnić na podstawie nakazów władz, obowiązującego prawa lub orzeczeń sądowych.

Przetwarzanie danych osobowych

Strony muszą przetwarzać dane osobowe zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 (zwanym również „RODO”). Informacje o tym, jak ShipPlace przetwarza dane osobowe, można znaleźć w Polityce prywatności ShipPlace pod następującym linkiem: Polityka Prywatności.

Prawa własności intelektualnej

ShipPlace jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej, praw autorskich i znaków towarowych związanych z usługami, dokumentacją itp. dostarczanych przez ShipPlace (z wyjątkiem praw własności intelektualnej należących do licencjodawcy ShipPlace lub innej strony trzeciej). ShipPlace nie przenosi ani nie przenosi żadnych praw własności intelektualnej na Klienta w związku z niniejszymi Warunkami.

Marketing

Strony mają prawo używać swojego znaku towarowego i logo w celu komunikowania wzajemnej współpracy Stron, poprzez publikację na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Jeśli Strona sprzeciwia się marketingowi swojej marki, marketing musi zostać niezwłocznie dostosowany zgodnie z potrzebami. Jeżeli Klient nie chce, aby ShipPlace używał i publikował je w sposób określony powyżej, Klient może o tym powiadomić ShipPlace.

Konto użytkownika i odpowiedzialność

W celu złożenia zamówienia Klient musi założyć konto użytkownika w Serwisie. Konto użytkownika jest osobiste dla osoby fizycznej, do której należy konto użytkownika („Użytkownik”). Oznacza to, że Użytkownik nie może udostępniać swoich danych logowania ani udostępniać konta użytkownika żadnej innej osobie fizycznej lub prawnej. Użytkownik odpowiada za posiadanie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do uzyskania dostępu do Serwisu i korzystania z konta użytkownika (np. komputer, tablet, telefon komórkowy, łącze internetowe itp.).

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę swoich danych logowania oraz za działania wykonywane przez konto użytkownika. W przypadku włamania lub próby włamania należy niezwłocznie skontaktować się z ShipPlace poprzez e-mail, a dane do logowania muszą zostać niezwłocznie zmienione.

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przez cały czas aktualnych instrukcji ShipPlace dotyczących korzystania z Serwisu i zapewnia, że Serwis będzie używany wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Korzystanie z Serwisu i usług ShipPlace odbywa się na własne ryzyko i dobrowolną wolę Użytkownika. Witryna jest udostępniana bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych.

ShipPlace ma prawo do anonimizacji danych osobowych oraz wszelkich danych generowanych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu. Całość zanonimizowanych danych należy do ShipPlace, który ma prawo do wykorzystywania tych danych bez ograniczeń czasowych, w tym prawo do wykorzystywania zanonimizowanych danych do celów statystycznych, ewaluacyjnych oraz rozwoju swoich usług.
Użytkownik zobowiązuje się zwolnić ShipPlace z odpowiedzialności w przypadku dochodzenia odszkodowania przez Stronę Trzecią, ponieważ Użytkownik działał z naruszeniem niniejszych Warunków, obowiązującego prawa lub z powodu naruszenia praw Osób Trzecich.
W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu ShipPlace ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika bez żadnych negatywnych konsekwencji dla ShipPlace.

ShipPlace nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, błędy lub pominięcia, wirusy, przerwy, zakłócenia, jakość obrazu itp., które można przypisać Stronom Trzecim lub Witrynie. Sprawy wsparcia dotyczące Serwisu są kierowane do ShipPlace.

ShipPlace nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik zdecyduje się przyswoić informacje dostępne za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za zaniechanie.

Nie ma gwarancji, że Serwis będzie wolny od różnych zakłóceń lub innych komplikacji technicznych. ShipPlace dołoży wszelkich starań, aby w rozsądnym terminie usunąć wszelkie zgłoszone błędy lub braki w Witrynie. ShipPlace nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, wirusy, inne błędy związane z funkcjonalnością rozwiązań cyfrowych lub tym podobne.

ShipPlace zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Serwisu w celach konserwacyjnych, w celu ochrony siebie, Serwisu i Użytkowników przed nieautoryzowanymi atakami lub do podjęcia innych środków, które są niezbędne ze względów technicznych, operacyjnych lub bezpieczeństwa. ShipPlace nie musi powiadamiać o takich zakłóceniach. Brak dostępu do Serwisu z powodu przerw, konserwacji, błędów itp. nie uprawnia do odszkodowania lub innego zadośćuczynienia.

Naruszenie umowy

Jeżeli Klient narusza niniejsze Warunki lub narusza prawa autorskie ShipPlace lub inne prawa własności intelektualnej, ShipPlace ma prawo do żądania i otrzymania odszkodowania od Klienta oraz prawo do podjęcia dalszych kroków prawnych z powodu naruszenia umowy. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie roszczenia lub roszczenia skierowane przez ShipPlace z powodu naruszenia umowy przez Klienta i zobowiązuje się do pełnego zabezpieczenia ShipPlace.

Uwagi

Wszelkie zawiadomienia lub inna komunikacja między Stronami w związku z Warunkami będzie dokonywana na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Jeżeli Strona zmieni swoje określone dane kontaktowe, druga Strona zostanie powiadomiona.

Podstawy zwolnienia ( Force Majeure )

Strony, w tym każda Osoba Trzecia, której ShipPlace zlecił wykonanie części usługi transportowej, są zwolnione ze swoich zobowiązań i odpowiedzialności w przypadku uniemożliwienia wykonania zobowiązań umownych z powodu sytuacji o charakterze siły wyższej, m.in. pożar, poważne rozprzestrzenianie się infekcji (epidemia lub pandemia), decyzje rządowe, zmiany legislacyjne, ostrzeżenia o wirusach, zagrożenia bezpieczeństwa, sytuacje związane z atakami terrorystycznymi, przerwami w dostawie prądu lub zamieszkami.
Zwolnienie z zobowiązań umownych ma zastosowanie tylko w okresie, w którym wykonanie umowy jest niemożliwe lub opóźnione. Gdy przeszkoda ustanie, druga strona zostanie niezwłocznie powiadomiona na piśmie, a zobowiązania zostaną wypełnione w uzgodniony sposób, o ile to możliwe.

Przeniesienie

ShipPlace ma prawo, bez uprzedniej zgody Klienta, przenieść w całości lub w części swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na Osoby Trzecie, od których można zasadnie oczekiwać, że wypełnią zobowiązania wynikające z warunków umowy w zadowalający sposób . ShipPlace ma zawsze prawo do przeniesienia prawa do zapłaty. Klient nie jest uprawniony do przeniesienia lub cesji swoich zobowiązań lub praw wynikających z niniejszych Warunków.

Zmiany i poprawki

ShipPlace ma prawo do aktualizacji i zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie, na przykład w celu wyjaśnienia treści, podczas oferowania nowych usług lub usług dodatkowych, jeśli jest to wymagane ze względu na zmiany w prawie, decyzjach rządowych, przepisach lub jeśli jest to wymagane przez ze względów technicznych, operacyjnych lub bezpieczeństwa. Wszelkie zmiany wejdą w życie w związku ze zmianami publikowanymi w Serwisie.

Nieważność świadczenia

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne wyrokiem sądu powszechnego lub sądu polubownego, nie oznacza to, że Regulamin w całości stał się nieważny. Zamiast tego, tylko ta część zostanie uznana za nieważną, a ShipPlace przeformułuje postanowienie w sposób, który uczyni je ważnym i zachowa cel, strukturę i ducha Warunków.

Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

Niniejsze Warunki należy interpretować zgodnie z prawem szwedzkim. Spory wynikłe z interpretacji lub stosowania warunków umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności bezpośrednio między Stronami. Jeżeli Strony nie mogą uzgodnić rozwiązania w ciągu dwóch (2) miesięcy, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty i osądzony w drodze arbitrażu prowadzonego przez Instytut Arbitrażowy Izby Handlowej w Sztokholmie („Instytut”).

Przepisy Instytutu dotyczące uproszczonego arbitrażu mają zastosowanie, chyba że Instytut, biorąc pod uwagę powagę sprawy, wartość sporu i inne okoliczności, postanowi, że w postępowaniu stosuje się Zasady Instytutu Arbitrażowego Izby Handlowej w Sztokholmie. W tym ostatnim przypadku Instytut decyduje również, czy zespół orzekający będzie składał się z jednego (1) czy trzech (3) arbitrów. Postępowanie arbitrażowe odbędzie się w Sztokholmie.

Wyrok sądu polubownego, postępowanie arbitrażowe oraz informacje powstałe w związku z wyrokiem sądu polubownego będą uważane za informacje poufne i będą objęte tajemnicą. Jednakże nie zabrania się Stronie ujawnienia informacji o sporze profesjonalnym doradcom, na których ciąży obowiązek zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich przekazanych im informacji, jeżeli ujawnienie informacji ma miejsce w celu jak najlepszej ochrony ich praw jako wynik sporu. Jeżeli Strona jest zobowiązana na mocy konstytucji, rozporządzenia, decyzji urzędowej lub równoważnej do dostarczenia informacji objętych tajemnicą zgodnie z niniejszym punktem, nie będzie również uniemożliwiać Stronie udzielania takich informacji.