ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänna villkor för transporttjänster

Inledning

Avtalsparter: Dessa allmänna villkor för köp av transporttjänster (nedan kallat "Villkoren") gäller mellan Scandinavian Cargo AB med org. nr: 559332–5888 (nedan kallad "ShipPlace") och Näringsidkare som beställer Transporttjänster från ShipPlace (härefter kallad "Beställaren"). ShipPlace och Beställaren är nedan gemensamt refererade till som "Parterna" och var och en för sig som "Part".

Allmänna bestämmelser: Dessa allmänna villkor för köp av transporttjänster kompletteras av Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser: NSAB 2015 samt CMR-konventionen. Vid motstridiga bestämmelser mellan dessa allmänna villkor för köp av transporttjänster och NSAB 2015 och/eller CMR-konventionen, äger dessa villkor företräde. Beställarens allmänna villkor accepteras inte.

Godkännande av Villkoren: Genom att beställa Transporttjänster från ShipPlace, intygar Beställaren att denne har läst och godkänner dessa villkor samt förbinder sig att följa dem. Den fysiska person som ingår avtalet i egenskap av behörig företrädare för Beställaren, intygar härmed att denne har rätt att ingå detta avtal för den representerade näringsidkarens räkning samt att dessa Villkor blir bindande mellan Parterna.

Elektronisk kommunikation: Beställaren godkänner att ShipPlace förmedlar information, dokumentation och handlingar avseende den beställda Transporttjänsten ifråga via e-post, SMS eller annan form av elektronisk kommunikation till de kontaktuppgifter Beställaren har angivit.

Definitioner

I dessa Villkor ska följande begrepp ha nedan angiven innebörd, både när de uttrycks i plural och singular:

Webbplatsen: shipplace.eu

Transportköpare: Beställaren, som är avsändare enligt lagen (1974:610) om inrikes vägtransport, lagen (2006:263) om transport av farligt gods och CMR-konventionen.

Transportsäljare: ShipPlace, i egenskap av utförande transportör som tillhandahåller ledig kapacitet för transporter.

Näringsidkare: Beställare som i egenskap en fysisk eller juridisk person handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.

Tredje part: Annan än Beställaren eller ShipPlace.

Betaltjänstleverantör: Tredje part som behandlar betalningar från Beställaren för ShipPlaces räkning via de vid var tid tillgängliga betalningsmetoder som tillhandahålls i Webbplatsen av sådana auktoriserade Tredje parter.

GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Avtal om transport

Avtal om transport i enlighet med dessa villkor ingås mellan Beställaren i egenskap av Transportköpare och ShipPlace i egenskap av Transportsäljare. ShipPlace är den utförande transportören enligt det som anges i dessa Villkor samt enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods, lagen (1974:610) om inrikes vägtransport, Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser, NSAB 2015 samt i enlighet med CMR-konventionen.

Beställning: Beställning av Transporttjänst ska ske via Webbplatsen. Vid beställningen ska Beställaren ange när beställningen senast måste bli accepterad av ShipPlace. Beställaren ska följa instruktionerna som ShipPlace anger avseende genomförande av beställning samt iaktta aktsamhet, omsorg och noggrannhet vid beställningen. En förutsättning för att ShipPlace ska kunna utföra och fullgöra det avtalade uppdraget, såväl kvalitativt som inom given tids- och kostnadsram, är att Beställaren överlämnar korrekt information och fullständigt underlag som ShipPlace efterfrågar.

Ändring av beställning: Beställaren har rätt och möjlighet att ändra eller ta bort beställningen av Transporttjänst, fram till dess att den blir accepterad av ShipPlace.

Bindande avtal: Parterna ingår ett bindande avtal om Transporttjänst först när Beställarens transportförfrågan som registrerats via Webbplatsen skriftligen bekräftas av ShipPlace, genom att en orderbekräftelse blir skickad till Beställarens angivna e-postadress, under förutsättning att ShipPlace inte utnyttjar sin särskilda hävningsrätt som anges nedan.

Särskild hävningsrätt: ShipPlace får härmed rätt att häva en accepterad beställning inom högst tolv (12) timmar från den tidpunkt då beställningen registrerades på Webbplatsen, utan att ange något skäl för hävningen. Om ShipPlace utnyttjar denna hävningsrätt, kommer Beställaren att meddelas om detta via e-post. Beställaren godkänner detta villkor i samband med att denne godkänner dessa Villkor i samband med att transportförfrågan skickas till ShipPlace.

Underrättelse: Parterna ska upplysa varandra om förhållanden som kan antas ha betydelse för Transporttjänstens utförande. Beställaren ska informera ShipPlace om eventuella risker som transporten av godset ifråga kan innebära samt vidta nödvändiga åtgärder för att minimera riskerna.

Arbetstid: ShipPlace utför transport under sina ordinarie arbetstider, om inte annat särskilt avtalats.

Underentreprenörer: Genom att ingå detta Avtal, godkänner Beställaren att Transporttjänsten utförs av ShipPlace eller de entreprenörer som ShipPlace självständigt utser. ShipPlace har rätt att anlita underentreprenörer för utförandet av Transporttjänsten och ansvarar för anlitade underentreprenörers arbete som för eget arbete, såvida inte annat skriftligen avtalas.

Transporttjänsten

Tjänsten anses vara påbörjat när transporten av godset påbörjas. Tjänsten anses vara avslutad när godset har lossats på den avtalade avlastningsplatsen.

Leverans sker efter överenskommelse och enligt vid var tid rådande förutsättningar. Den beräknade leveranstiden blir meddelad av ShipPlace i samband med att orderbekräftelsen skickas till Beställaren. Leveranstiden varierar beroende på flera faktorer såsom vädret, årstid och fraktgodset samt omfattningen av uppdraget. Det lämnas inga garantier avseende leveranstid.

Transporttjänsten omfattar inte följande, såvida inte annat skriftligen avtalats:

 • Lagring eller märkning av gods.
 • Biträde med import- och exportdokumentation.
 • Rådgivning inom distribution- eller transportfrågor.
 • Medverkan till fullgörelse av Beställarens förpliktelser.
 • Packning och/eller emballage.
 • Alkoholhaltig dryck och/eller tobak.
 • Transport av temperaturkänsligt gods, växter, livsmedel eller levande djur,
 • Transport av onormalt skrymmande eller tunga föremål eller gods över 1200 kg, såsom exempelvis men ej uteslutande: piano, biljardbord, flyglar, motorsängar m.m.
 • Transport av föremål som kan orsaka person eller egendom skada, såsom exempelvis men ej uteslutande: föremål som är explosiva, frätande, brandfarliga eller illaluktande ämnen, vapen, ammunition eller liknande. ShipPlace utför ingen ADR transport.
 • Transport av gods som kräver särskilt godkännande eller tillstånd från myndigheter eller liknande.

CMR-dokument/fraktsedel: CMR-dokumentet/fraktsedel kommer att genereras automatiskt i ShipPlaces bokningssystem efter att Beställaren har skrivit in uppgifterna i beställningsformuläret.

Leverans: Om Beställaren beställer en leverans från Tyskland eller Polen och lägger sin beställning senast kl. 10:00 på morgonen, kan ShipPlace lasta godset samma dag och vid sådana fall når ShipPlace lastningsplatsen inom två (2) timmar från mottagandet av beställningen. Beställningar från andra länder hanteras senast nästföljande vardag.

Mottagande av gods: Beställaren ansvarar för att genomföra en kontroll av det levererade godset i samband med mottagande av godset och ska signera fraktsedeln samt lämna eventuella reklamationer i samband med detta. Det är nödvändigt att alla parter i transaktionen, såsom avsändaren, chauffören och mottagaren, undertecknar CMR-fraktsedeln (3 kopior/exemplar) i samband med lastning och mottagandet av godset. Försändelsens tillstånd bör verifieras innan CMR-dokumentet signeras. Efter att alla parter har undertecknat CMR-dokumentet/fraktsedel gäller inga fordringar på skadade eller förlorade föremål.

Pris och betalningsvillkor

Moms: Moms tillkommer på samtliga priser såvida inte annat uttryckligen anges.

Priser: Priserna blir synliga efter att Beställaren har fyllt i formuläret på huvudsidan.

Fraktkostnader och tullkostnader: Beställaren ansvarar för att betala fraktkostnader och tullkostnader. Priset beror på import och/eller exportlandet.

Extra utlägg: ShipPlace har rätt till ersättning för dokumenterade utlägg samt utläggsomkostnader som är utöver det som blivit avtalat.

Offererat pris: Offererat pris som erbjudits av ShipPlace till Beställaren avseende förfrågan om specifik Transporttjänst gäller under förutsättning att samtliga uppgifter som Beställaren har lämnat, om transportgods eller annan information som är väsentlig för Transporttjänstens utförande, är korrekta. Vid bristande information, såsom missvisande eller felaktig information, förbehåller sig ShipPlace rätt att vid behov genomföra prisjusteringar genom att erbjuda en ny prissättning, eller rätt att avbryta uppdraget utan att bli ersättningsskyldig på grund av sådant avbrytande.

Betalning: Beställaren ska betala för Transporttjänsten via den betaltjänstleverantör som finns integrerad på Webbplatsen (såsom STRIPE). Beställaren ansvarar själv för att läsa Betaltjänstleverantörens villkor och informeras härmed om att denne godkänner Betaltjänstleverantörens villkor samt personuppgiftsbehandling, när Beställaren genomför en betalning via Betaltjänstleverantörens betaltjänst.

Ändring av betalningsplan: ShipPlace har rätt att när som helst besluta att byta betalningsplanen mot samlingsfaktura som utfärdas en (1) eller två (2) gånger i månaden med en löptid på 21 dagar (Kunder från Sverige: Faktura fr.o.m. den första beställningen. Kunder utanför Sverige: Endast med ständigt samarbete). Meddelande om byte av betalningssätt/betalningsplan meddelas till Beställaren via e-post och Beställaren är skyldig att omedelbart följa de nya betalningsinstruktionerna.

Faktura: Fakturerat belopp ska betalas inom den på fakturan angivna betalningsfristen. Eventuella anmärkningar mot faktura ska reklameras senast på fakturans förfallodag. Sker inte detta förfaller rätten att invända mot fakturan.

Dröjsmål: Vid försenad betalning har ShipPlace rätt till dröjsmålsränta enligt Räntelagen (1975:635) fram till dess att full betalning sker och rätt att debitera lagstadgade påminnelse- och inkassoavgifter samt rätt att överlämna ärendet till Kronofogdemyndigheten.

Fel eller dröjsmål

Vid eventuella fel eller brister i utförd Transporttjänst, ska ShipPlace efter bästa förmåga och inom skälig tid vidta rimliga åtgärder för att försöka avhjälpa sådana fel eller brister, i den mån det är möjligt. Annan påföljd med anledning av fel eller brist kan inte göras gällande, såvida inte annat uttryckligen framgår av dessa Villkor.

Vid ShipPlaces dröjsmål, får Beställaren får hålla fast vid köpet och kräva fullgörelse. ShipPlace är dock inte skyldig att fullgöra uppdraget, om det föreligger ett hinder som ShipPlace inte kan övervinna. Annan påföljd med anledning av dröjsmål kan inte göras gällande, såvida inte annat uttryckligen framgår av dessa Villkor.

Reklamation

Om Beställaren vill reklamera Transporttjänsten på grund av fel, ska detta meddelas till ShipPlace skyndsamt utan oskäligt uppehåll. Eventuella synliga skador på godset måste reklameras omedelbart i samband med mottagandet av godset. Om reklamation sker senare än sju (7) dagar räknat från tidpunkten för godsets mottagande, åligger det den som framställer anmärkning mot ShipPlace att visa att skadan inträffat innan godset togs emot. Visar han inte detta ska godset anses ha avlämnats i fullgott skick.

Reklamationer som avser annat än skada på, eller förlust av gods, ska göras inom sju (7) dagar från den dag Beställaren fick eller borde ha upptäckt omständigheterna ifråga, om så inte sker förlorar Beställaren sin reklamationsrätt.

Ansvar och försäkringar

Varuförsäkring: Beställaren ansvarar för att själv teckna och inneha en varuförsäkring för sitt gods.

Ansvarsförsäkring: ShipPlace innehar och bibehåller en ansvarsförsäkring som minst täcker ansvar som föreligger enligt relevant gällande lag och som är i en omfattning som är brukligt inom ShipPlaces trafikområde.

Begränsat skadeståndsansvar: ShipPlace ska inte vid något tillfälle hållas ansvarig för indirekt skada eller förlorade intäkter. ShipPlaces ansvar enligt dessa Villkor för fel, förseningar, förlust, skador m.m. är under alla förhållanden begränsat till högst ett halvt prisbasbelopp per skadetillfälle, som var gällande vid dagen för Parternas ingående av avtalet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Om Beställaren önskar göra gällande påföljd enligt ovan, måste detta meddelas till ShipPlace senast tio (10) dagar efter att Beställaren genomfört reklamationen.

Ansvarsbegränsning: ShipPlace kan inte i något fall hållas ansvarig för skada som beror på att a) uppgifterna rörande godset är oriktiga, otydliga eller ofullständiga, b) godset är bristfälligt förpackat, märkt eller deklarerat, eller av Beställaren bristfälligt lastat eller stuvat, c) godset har sådana skadebringande egenskaper som ShipPlace inte rimligen kunnat inse, d) ShipPlace åläggs på grund av Beställarens fel eller försummelse att betala tull eller offentliga avgifter eller att ställa säkerhet, e) eller att Beställaren inte har medverkat till Transporttjänstens genomförande på så sätt som varit nödvändigt eller f) om Beställaren i övrigt har agerat i strid med dessa villkor eller tillämplig lagstiftning.

Sekretess

Parterna förbinder sig att inte delge konfidentiell information som Part erhållit från den andra Parten till Tredje part. Med ”konfidentiell information” avses information om enskilda transporter eller annan information som Part erhållit från den andra Parten inom ramen för detta avta, oavsett om informationen ifråga är muntlig, skriftlig eller elektronisk och oavsett som den märks såsom konfidentiell eller inte. Denna skyldighet att iaktta sekretess gäller även efter avtalets upphörande, utan begränsning i tiden.

Följande information är dock undantagen från den sekretesskyldighet som angivits ovan:

 • Information som redan var offentligt tillgänglig före tidpunkten för avslöjandet,
 • Information som blir offentligt tillgänglig efter avslöjandet av informationen utan att den avslöjande Parten bryter mot någon tystnadsplikt, eller
 • Information som Part har skyldighet att lämna ut på grundval av order från myndigheter, tillämplig lagstiftning eller domstolsbeslut.

Behandling av personuppgifter

Parterna ska behandla personuppgifter i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning 2016/679 (även kallad ”GDPR”). Information om hur ShipPlace behandlar personuppgifter finns att läsa i ShipPlaces Integritetspolicy via följande länk: Integritetspolicy.

Immateriella rättigheter

ShipPlace äger samtliga immateriella rättigheter, upphovsrätt och varumärkesrätt med anknytning till de tjänster, dokumentation m.m. som ShipPlace tillhandahåller (med undantag för immateriella rättigheter som ägs av ShipPlaces licensgivare eller annan Tredje part). ShipPlace överför eller överlåter inte några immateriella rättigheter till Beställaren med anledning av dessa Villkor.

Marknadsföring

Parterna har rätt att använda varandras varumärke och logotyp för att kommunicera Parternas samarbete med varandra, genom publicering på sin hemsida och sina sociala medier. Om Part invänder mot marknadsföringen av dennes varumärke, ska marknadsföringen genast justeras enligt önskemål. Om Beställaren inte vill att ShipPlace använder och publicerar sådant på sätt som anges ovan, kan Beställaren meddela detta till ShipPlace.

Användarkonto och ansvar

För att kunna göra en beställning, måste Beställaren skapa ett användarkonto till Webbplatsen. Användarkontot är personbundet till den enskilda namngivna fysiska personen som användarkontot tillhör (”Användaren”). Detta innebär att Användaren inte får dela sina inloggningsuppgifter eller göra användarkontot tillgängligt för någon annan fysisk eller juridisk person.

Användaren ansvarar för att inneha den utrustning och programvara som krävs för tillgång till Webbplatsen och nyttjande av användarkontot (exempelvis dator, surfplatta, mobiltelefon, internetuppkoppling m.m.).

Användaren ansvarar ensamt för att skydda sina inloggningsuppgifter och för de aktiviteter som vidtas genom av användarkontot. Vid intrång, eller försök till intrång, ska ShipPlace omedelbart kontaktas via e-post och inloggningsuppgifterna ska omedelbart ändras.

Användaren ska följa ShipPlace vid var tid gällande instruktioner avseende användning av Webbplatsen, och försäkrar att Webbplatsen endast ska användas i enlighet med dessa Villkor.

Användningen av Webbplatsen och ShipPlaces tjänster sker på Användarens egen risk och av fri vilja. Webbplatsen tillhandahålls utan några garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda.

ShipPlace har rätt att anonymisera personuppgifter och samtliga data som genereras i samband med Användarens användning av Webbplatsen. All äganderätt till anonymiserade data tillfaller ShipPlace, som har rätt att använda sådan data utan begränsning i tiden inklusive rätt att använda anonymiserade data för statistiska och utvärderande ändamål och för utveckling av sina tjänster.

Användaren åtar sig att hålla ShipPlace skadeslös för det fall att någon Tredje part ställer krav på ersättning på grund av att Användaren har agerat i strid med dessa Villkor, gällande lagstiftning eller på grund av intrång i Tredje parts rättigheter.

Om Användaren bryter mot bestämmelse i dessa Villkor, har ShipPlace rätt att avsluta användarkontot utan någon som helst konsekvens till nackdel för ShipPlace.

ShipPlace ansvarar inte för tillgängligheten, fel eller brister, virus, avbrott, störningar, bildkvalitet eller liknande som kan härröras till Tredje part eller Webbplatsen. Supportärenden hänförliga till Webbplatsen hänvisas till ShipPlace.

ShipPlace kan inte hållas ansvariga för hur Användaren väljer att tillgodogöra sig informationen som finns via Webbplatsen. Användaren är ensamt och fullt ansvarig för sina handlingar, inklusive eventuell underlåtenhet att agera.

Det lämnas inga garantier om att Webbplatsen kommer att vara fri från diverse störningar eller andra tekniska komplikationer. ShipPlace ska, efter bästa förmåga och inom skälig tid, avhjälpa eventuella anmälda fel eller brister i Webbplatsen. ShipPlace kan inte hållas ansvarig för tekniska fel, virus, andra fel hänförliga till digitala lösningars funktionalitet eller liknande.

ShipPlace har rätt att stänga av tillgången till Webbplatsen för underhåll, för att skydda sig själv, Webbplatsen och Användare från obehöriga angrepp eller för att vidta andra åtgärder som är påkallade av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. ShipPlace behöver inte meddela när sådana avbrott kan komma att äga rum. Bristande tillgång till Webbplatsen på grund av avbrott, underhåll, fel eller liknande ger inte rätt till skadestånd eller annan ersättning.

Avtalsbrott

Om Beställaren bryter mot dessa Villkor eller gör sig skyldig till intrång i ShipPlace upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, har ShipPlace rätt att kräva och erhålla skadeståndsersättning från Beställaren samt rätt att vidta ytterligare rättsliga åtgärder på grund av avtalsbrottet. Beställaren ansvarar för samtliga krav eller anspråk som riktas mot ShipPlace på grund av Beställaren avtalsbrott och ska hålla ShipPlace fullt skadeslös.

Meddelanden

Varje meddelande eller annan kommunikation mellan Parterna i anledning av Villkoren ska ske skriftligen via e-post eller via telefon. Om Part ändrar sina angivna kontaktuppgifter, ska den andra Parten meddelas därom.

Befrielsegrunder (Force Majeure)

Parterna, inklusive eventuell Tredje part som underkontrakterats av ShipPlace för att utföra delar av Transporttjänsten, är befriade från sina åtaganden och skadeståndsskyldighet om fullgörandet av avtalsförpliktelser förhindras på grund av situation av force majeure-karaktär, såsom exempelvis men ej uteslutande: krigsliknande händelser, brand, allvarlig smittspridning (epidemi eller pandemi), myndighetsbeslut, lagändring, virusvarning, säkerhetshot, situationer som relateras till terrorattacker, strömavbrott eller upplopp.

Befriandet från avtalsenliga åtaganden gäller enbart under den tid som fullgörandet är förhindrat eller försenat. När hindret upphör, ska motparten genast skriftligen meddelas därom och förpliktelserna ska fullgöras på avtalat sätt i den mån det är möjligt.

Överlåtelse

ShipPlace har rätt att, utan föregående medgivande från Beställaren, helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till Tredje part, som rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt avtalsvillkoren på ett tillfredsställande sätt. ShipPlace har alltid rätt att överlåta rätt till betalning. Beställaren har inte rätt att överlåta eller upplåta sina skyldigheter eller rättigheter enligt dessa Villkor.

Villkorsändringar

ShipPlace har rätt att när som helst uppdatera och ändra dessa Villkor, exempelvis för att förtydliga innehållet, vid erbjudande av nya tjänster eller tilläggstjänster, om det är påkallat på grund av lagändring, myndighetsbeslut, förordningar eller om det är påkallat av tekniska-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Eventuella ändringar träder i kraft i samband med att ändringarna har blivit publicerade på Webbplatsen.

Bestämmelses ogiltighet

Om någon bestämmelse i dessa Villkor skulle befinnas vara ogiltig av allmän domstol eller skiljedom, ska det inte innebära att Villkoren i sin helhet blir ogiltigt. Istället ska endast den delen befinnas vara ogiltig och ShipPlace ska omformulera bestämmelsen på ett sätt som gör den giltig och som bevarar Villkorens syfte, struktur och anda.

Tillämplig lag och tvist

Dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvister som uppstår i anledning av tolkningen eller tillämpningen av avtalsvillkoren, ska i första hand avgöras direkt mellan Parterna. Om Parterna inte kan komma överens om en lösning inom två (2) månader, ska tvisten slutligt avgöras och prövas av skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ("Institutet").

Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en (1) eller tre (3) skiljemän. Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm.

Skiljedomen, skiljeförfarandet och information som uppstår i samband med skiljedomen ska anses utgöra konfidentiell information och ska omfattas av sekretess. Part ska dock inte vara hindrad från att delge information om tvisten till professionella rådgivare som är bundna av sekretessplikt avseende all information de delgivits, om delgivandet av information sker för att på bästa sätt kunna tillvarata sin rätt med anledning av tvisten. Om Part enligt författning, föreskrift, myndighetsbeslut eller motsvarande är skyldig att lämna information som omfattas av sekretess enligt denna klausul, ska Part inte heller vara förhindrad att lämna sådan information.